• ایزوگام سهند(عایق)
  • ایزوگام سهند(عایق)
  • ایزوگام سهند(عایق)
  • ایزوگام سهند(عایق)
  • ایزوگام سهند(عایق)
  • ایزوگام سهند(عایق)
ایزوگام سهند(عایق)1 ایزوگام سهند(عایق)2 ایزوگام سهند(عایق)3 ایزوگام سهند(عایق)4 ایزوگام سهند(عایق)5 ایزوگام سهند(عایق)6

درباره ایزوگام سهند

ایزوگام سهند درسال 1392 با هدف تولیدات مطابق استانداردهای روز دنیا تاسیس گردید و از آغاز با تهیه مواد اولیه مرغوب و رعایت کامل اصول کنترل کیفی و با استفاده از مجهزترین آزمایشگاههای کنرترل کیفیت بر روی آسایش مصرف کنندگان مجهز بوده است.

ویژگی های ایزوگام سهند

1- تایید شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور.
2- به تنهایی یک عایق کامل جهت بامساختمان است.
3- سبکی وزن که مانع از اعمال بار اضافی برروی سقف می شود. و ...

محصولات ایزوگام سهند

ایزوگام سهند درسال 1392 با هدف تولیدات مطابق استانداردهای روز دنیا تاسیس گردید و از آغاز با تهیه مواد اولیه مرغوب و رعایت کامل اصول کنترل کیفی و با استفاده از مجهزترین آزمایشگاههای کنرترل کیفیت بر روی آسایش مصرف کنندگان مجهز بوده است.